Internship Program

Category: Internship Program

Internship Program คืออะไร?

Training Program เป็นโครงการสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี และจะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ตนเรียนมาอย่างน้อย 1 ปี ได้มีโอกาสไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกาตามสายอาชีพต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ 18 เดือน

 

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 18-35 ปี
 2. จบการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป
 3. กรณีผู้สมัครจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ Culinary, Hospitality หรือ Food & Beverage ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขา Culinary, Hospitality หรือ Food & Beverage อย่างน้อย 5 ปี

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สัมภาษณ์วัดระดับภาษา
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Job Fair
 3. สัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรง หรือ สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype

 

เมื่อทราบผลสัมภาษณ์

- ผ่านสัมภาษณ์

 1. ไปยังขั้นตอนต่อไปเพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารและยื่นขอ VISA
 2. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 3. สัมภาษณ์วีซ่าที่สถานกงสุลฯ
 4. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 5. เดินทางเข้าร่วมโครงการตามวันเวลาที่กำหนด

 

- ไม่ผ่าน

รอการสัมภาษณ์ครั้งถัดไป

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

รับข่าวสาร

A: ABAC Study Abroad Center  (ห้อง sg119 ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ   88 หมู่ 8 บางนาตราด กม. 26 บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 

T: + 66 (0)84-647-9090

E: info@abacstudyabroad.com

W: abacstudyabroad.au.edu

L: @abacstudyabroad

Go to top